Salamanderhotell Valle Hovin

Salamandertiltak Valle Hovin

Salamandertiltak Valle Hovin innebærer å bygge et ledegjerde, dvs et sperregjerde for å hindre at salamanderene piler ned til isbanen, under bygging av nye Valle Hovin. Ledegjerde hindrer dette. På vei tilbake til Hovindammen har de et mulighet til å `sjekke inn` dvs overvintre i salamanderhotellene. Vi har etablert 3stk hoteller mellom boligene i Vallefaret og trærne i parken mot Valle Hovin isbane. Hotell 1 ligger på bakken og er fylt opp med rund stein. Rundt denne fyllingen ligger det fiberduk som er toppet med vekstjord,oppgravd fra stedet og solid omramming med kampestein. Hotell 2 og 3 ligger i skråning på samme måte med oppbygging av kulestein og fiberduk inkludert jord fra stedet og tilsåing.

På oppdrag for kulturbygg i samarbeid med Olaf E. Eriksen, 

takker vi for oppdraget. 

Salamanderhotell 1

Salamanderhotell 2

Salamanderhotell 3

PROSESS OPPBYGGING SALAMANDERHOTELLER


For å unngå at det blir drept salamanderne i planområdet under arbeidet med ny isbane på Valle Hovin, skal vi etablere et ledegjerde mellom isbanen på Valle Hovin og furuskogen i vest. Ledegjerdet skal være konstruert slik at salamandere som overvintrer i og rundt eks. isbane kan forlate området der og komme seg tilbake til Hovindammen. De som ikke når tilbake til Hovindammen før vinteren kan overvintre i hotellene. 

Ledegjerde av H-bjelke i stål

Oppbygging av ledegjerde

Området for ledegjerde langs isbanen på Valle Hovin

Lengde 207m

PROSESS OPPBYGGING AV LEDEGJERDE